Biuro Rachunkowe

SKONTO24.PL
sp. z o. o., spółka komandytowa

os. Pod Lipami 12 H

61-636 Poznań

tel. / fax: +48 61 82 66 047

kom. / mobile: +48 604 200 392

email: r_banaszak@skonto24.pl

Formularz kontaktowy:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Dojazd do nas...


                Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe SKONTO24.PL sp. z o. o., spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
na os. Pod Lipami 12H tel.618266047, adres e-mail: biuro@skonto24.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest obsługa księgowa i kadrowa, związana z realizacjązadań powierzonych Administratorowi w umowie głównej.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania iprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych zobsługą, której zakres obejmuje umowa główna.
W przypadku niepodania danych niebędzie możliwa realizacja umowy.
5. Dane udostępnione przez Państwa, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacjiumowy głównej.
6. Dane przechowywane są tylko w siedzibie Administratora, zarówno w postacidokumentów, jak i w postaci plików zapisanych w programach księgowychzabezpieczonych hasłem. Administrator nie przechowuje Państwa danych na żadnychdyskach zewnętrznych, ani w bazach danych
nie należących do Administratora.
7. Dane udostępnione przez Państwa, nie będą podlegały udostępnianiu podmiotomtrzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadańzwiązanych z wykonaniem umowy głównej


 


 

 

SKONTO24.PL sp. z o.o. sp. komandytowa, os. Pod Lipami 12 H, 61-636 Poznań, kom.: +48 604 200 392, tel. / fax: +48 61 82 66 047 e-mail: biuro@skonto24.pl